1) JÄSENSOPIMUS

Jäsensopimus on hyväksytettävä sähköisessä muodossa. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Jäsenyyssopimus katsotaan tehdyksi ja se astuu voimaan, kun ehdot ovat toimitettu sähköisessä muodossa ja Asiakas on hyväksynyt jäsenyyspalvelun. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia jäsenyyspalveluita, jolloin jäsenyyssopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa jäsenyyssopimuksen tekemisestä ja kaikista jäsenyyssopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän jäsenyyssopimuksen ehtojen mukaisesti.

2) ASIAKKUUS

Jäsenyyssopimus on määräaikainen sopimus, joka uusiutuu automaattisesti samanlaisena, ellei Asiakas tee muutoksia laskutuskauteen. Määräaikaista jäsenyyssopimusta ei pysty keskeyttämään kesken sopimuskauden, pois lukien kahdentoista (12) kuukauden jäsenyyssopimus, joka voidaan asettaa tauolle yhden (1) kuukauden ajaksi kesken sopimuskauden. Tällöin kausi pitenee yhdellä (1) kuukaudella.

3) JÄSENYYSPALVELUIDEN HINNAT

Jäsenyyspalveluiden hinnat määräytyvät Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4) MAKSUTAVAT

Toimittaja määrittelee hyväksymänsä maksutavat. Mikäli maksutapana on lasku, maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä kortti- tai käteismaksuja. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle, ellei jäsenyyssopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

Laskutus tapahtuu WODconnect-palvelun kautta. Tehtyäsi laskutussopimuksen, jatkuu laskutus automaattisesti wodconnectin kautta valitsemasi laskutusvälin mukaan.

5) JÄSENYYSSOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

Jäsenyyssopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy, eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle jäsenyyspalveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. Jäsenyyssopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Jäsenyyssopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

6) JÄSENYYSSOPIMUKSEN PURKAMINEN

Asiakkaalla on oikeus purkaa jäsenyyssopimus häntä koskevan poikkeuksellisen ja/tai yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden, pysyvän vamman tai muuton vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli jäsenyyssopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa jäsenyyssopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo jäsenyyssopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa jäsenyyssopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa jäsenyyssopimusta.

7) SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut jäsenyyssopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle maksuhuomautuksen neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei maksuhuomautuksen eräpäivään mennessä makseta, lähettää Toimittaja maksuvaatimuksen seitsemän (7) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä makseta, etenee toimeksianto maksukyvyn arviointiin. Toimittajalla on oikeus keskeyttää jäsenyyssopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

8) HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.

9) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Jäsenyyssopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta jäsenyyspalveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä, että Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.